CS502052 - Enterprise Systems Development Concepts

Fall, 2023

Nội Dung Dạy-Học LT-10 & TH-8

Nov 5, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 06: Architecture Design, User Interface Design (cont.)
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 8: Getting started with Git
  • Bài tập thực hành nộp tại Website e-Learning của Tổ Thực hành tương ứng.
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Nội Dung Dạy-Học LT-9 & TH-7

Oct 29, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 06: Architecture Design, User Interface Design
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 7: SSO with GitHub (Part 2)
  • Bài tập thực hành nộp tại Website e-Learning của Tổ Thực hành tương ứng.
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Thông Báo Kế Hoạch Nộp & Báo Cáo ĐAMH

Oct 24, 2023 |

 • ĐAMH Version 1:
  • Thời gian nộp Version 1: đến hết 23:59 10/11/2023
  • Thời gian báo cáo ĐAMH: tuần học thực hành 9, 10
  • Phân công nhóm báo cáo ĐAMH xem tại đây (Sheet: DSNhom_V1)
 • Thời gian nộp ĐAMH Version 2: đến hết 23:59 10/12/2023
 • ĐAMH nộp qua hệ thống e-Learning.


Nội Dung Dạy-Học LT-8 & TH-6

Oct 20, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 05: Designing Databases
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 6: SSO with GitHub (Part 1)
  • Bài tập thực hành nộp tại Website e-Learning của Tổ Thực hành tương ứng.
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Nội Dung Dạy-Học LT-7 & TH-5

Oct 8, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 04: Process Modeling, Data Modeling (cont.)
 • Nội dung thực hành:
  • Mid-term Review
  • Bài tập thực hành nộp tại Website e-Learning của Tổ Thực hành tương ứng.
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).
 • Lưu ý: Buổi học tuần tiếp theo (16-22/10/2023) được nghỉ theo TKB do Trường tổ chức thi giữa học kỳ.


Nội Dung Dạy-Học LT-6 & TH-4

Sept 29, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 04: Process Modeling, Data Modeling
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 3: Java - Remote Method Invocation (cont.)
  • Bài tập thực hành nộp tại Website e-Learning của Tổ Thực hành tương ứng.
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Nội Dung Dạy-Học LT-5 & TH-3

Sept 22, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 03: Requirements Determination, Use-case Analysis (cont.)
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 3: Java - Remote Method Invocation
  • Bài tập thực hành nộp tại Website e-Learning của Tổ Thực hành tương ứng.
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Nội Dung Dạy-Học LT-4 & TH-2

Sept 14, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 2: Java Serialization
  • Bài tập thực hành nộp tại Website e-Learning của Tổ Thực hành tương ứng.
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Nội Dung Dạy-Học LT-3 & TH-1

Sept 6, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 1: Java Review
  • Bài tập thực hành nộp tại Website e-Learning của Tổ Thực hành tương ứng.
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Nội Dung Dạy-Học LT-2

Aug 31, 2023 |


Đăng Ký Nhóm & Đề Tài Đồ Án Môn Học

Aug 22, 2023 |

 • Đăng ký thông tin nhóm thực hiện ĐAMH:
 • Đề xuất đề tài ĐAMH:
 • Lưu ý:
  • Chỉ đại diện mỗi nhóm (nhóm trưởng) thực hiện đăng ký thông tin nhóm và đề xuất đề tài ĐAMH.
  • Đăng ký thông tin nhóm thực hiện ĐAMH trước khi đề xuất đề tài ĐAMH.
  • Mỗi nhóm có tối đa 3 thành viên.
  • Sinh viên tạo nhóm ĐAMH trong cùng nhóm môn học.
  • Những trường hợp cần thay đổi thông tin sau khi đăng ký, các nhóm liên hệ trực tiếp GV trong giờ học để xử lý.


Nội Dung Dạy-Học LT-1

Aug 18, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 00: Course Introduction
  • Chapter 01: Java Review
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Thông Báo Triển Khai Học Phần (HK1/23-24) [Fall, 2023]

Aug 18, 2023 |

 • Website Môn học: https://cs502052.duonghuuphuc.com
 • Đường dẫn truy cập hệ thống e-Learning sẽ được thông báo tại mục Schedule tại trang chủ của Website Môn học.
 • File tổng hợp đường dẫn truy cập e-Learning, diễn đàn môn học
 • Hình thức điểm danh xem tại trang chủ của Website Môn học, mục Resources > Attendance records.
 • Thông tin phòng học đang được cập nhật, các em truy cập HTTTSV để cập nhật phòng học mới nhất.