CS502052 - Enterprise Systems Development Concepts

Hướng Dẫn Nộp Đồ Án Môn Học

Hướng Dẫn

 • Các nhóm nộp báo cáo và mã nguồn của Đồ Án Môn Học (ĐAMH) sau khi đã điều chỉnh theo hướng dẫn của giảng viên.
 • Bài nộp bao gồm:
  1. Báo cáo (LaTex + PDF)
  2. Mã nguồn chương trình và tập tin README
  3. Phiếu ghi nhận điều chỉnh ĐAMH (theo mẫu tại mục Resources)
  4. Video trình bày những điều chỉnh của ĐAMH (không bắt buộc)
 • Các nhóm ghi nhận chi tiết những điều chỉnh, cải tiến của ĐAMH vào phiếu ghi nhận điều chỉnh. Đây là cơ sở để GV có thể xem xét điều chỉnh điểm ĐAMH.
 • Các nhóm có thể nộp kèm Video trình bày để diễn đạt chi tiết hơn những điều chỉnh, cải tiến của ĐAMH. Nếu có, các nhóm cung cấp đường dẫn đến Video (YouTube / Google Drive / Microsoft OneDrive / ...), và cần đảm bảo GV có thể xem và tải về.


Thời Gian Nộp ĐAMH (Version 2)

 • Đợt 1 (áp dụng cho các nhóm báo cáo ngày 10-12/11/2022): 11:59 PM - 23/11/2022
 • Đợt 2 (áp dụng cho các nhóm báo cáo ngày 17-19/11/2022): 11:59 PM - 30/11/2022


Google Form

 • Google Form: https://forms.gle/AKAMuvtjUY5TFpVW9
 • Các nhóm sử dụng tài khoản Gmail cá nhân để truy cập biểu mẫu nộp ĐAMH.
 • Bài nộp nén theo định dạng ZIP và đặt tên theo định dạng MaNhomBC-V2.zip, ví dụ 47-V2.zip hoặc 03-V2.zip.
 • Chỉ MỘT thành viên của nhóm đại diện cả nhóm để nộp bài thông qua Google Form (đường dẫn đính kèm).
 • Các nhóm kiểm tra kỹ thông tin về nhập liệu trước khi nộp biểu mẫu.


Resources

 • Phiếu ghi nhận điều chỉnh ĐAMH
 • Danh sách nộp ĐAMH (Version 2) [Cập nhật đến 10:27 AM - 01/12/2022]